“คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตแพทย์และวิจัยชั้นนำ ๑ ใน ๓ ของประเทศ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา เป็นผู้นำด้านแพทย์แผนไทย และเป็นสถาบันที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ”
 
 

พันธกิจหลัก

1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม
2. ผลิตงานวิจัยทางการแพทย์ระดับสากล และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการแพทย์แผนไทย
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการแพทย์แผนไทยประยุกต์

พันธกิจรอง

1. มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจหลัก
 

จดหมายข่าวแพทย์โดม

 
ระบบตรวจสอบคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
E-Learning
E-Learning On Cloud
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ (Journal)
การแพทย์เพื่อประชาชน
Interesting cases รังสี - พยาธิ
แนวปฏิบัติที่ดีงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินผู้บริหาร ออนไลน์
ประเมินรายวิชาออนไลน์
วิดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์
Smart Intra
คลินิกสุขภาพจิต
อาจารย์ในดวงใจ 2557
ระบบคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(ความพึงพอใจระหว่างหน่วยงาน)