สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Rehabilitation Medicine
ประวัติ
บุคลากร/อาจารย์
หลักสูตร
ติดต่อเรา
 
 
 
 

ประวัติ


          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สถาปนาขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2533 นับเป็นคณะที่ 11 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นคณะแพทยศาสตร์ที่ 9 ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแพทย์ การวิจัยสาธารณสุข และให้บริการทางการแพทย์

          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการแบ่งหน่วยงานเป็นสถานวิทยาศาสตร์คลินิก และสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก โดยสถานวิทยาศาสตร์คลินิกมีหน้าที่ รับผิดชอบหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับคลินิก ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆ ทางคลินิก จำนวน 14สาขา สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นสาขาวิชาหนึ่งในสังกัดสถานวิทยาศาสตร์คลินิกตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 และต่อมาในปี 2547 คณะได้มีนโยบายในการปรับรูปแบบการบริหารงาน จึงได้เปลี่ยนโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาต่างๆ เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาแทน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา