คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-926-9680-1 ,02-926-9662 ,02-926-9835
02-926- 9008

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารคุณากร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99/209 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Faculty of Medicine Thammasat University

99/209 Moo 18 Paholyothin Road, Khlong Nueng

Klong Luang, Pathumthani, 12120, Thailand

Tel. 0 2926 9680-1 ,0 2926 9662 ,0 2926 9835

Fax. 0 2926 9008