คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการปรับปรุงและประเมินแผนงาน/โครงการสัมมนา

ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิกเข้าร่วมโครงการปรับปรุงและประเมินแผนงาน/
โครงการสัมมนาประจำปีของสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก ดังนี้
 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์
 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ ครัวคุณกุ้ง จ.อ่างทอง