คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากต่างประเทศ

รศ.นพ. ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
และ
รศ.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ได้ต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากต่างประเทศ
เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2559
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์