สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ (EC) อาคารราชสุดา ชั้น 4 (งานบริหารการวิจัย) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)  99/209หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  โทรศัพท์   02-5644444 ถึง 59 ต่อ  7535  โทรศัพท์/โทรสาร  02-926-9704  มือถือ   064-552-9397

SOP

กำหนดการประชุม

ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาโครงการวิจัย

คำสั่ง ประกาศ

ขั้นตอนการพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก

การประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 จะจัดประชุม EC เดือนละ 2 ครั้ง คือ วันอังคารในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน และ วันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน  โดยกำหนดวันตัดรับเอกสาร คือ ก่อนประชุม 14 วันปฏิทิน 

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก

***พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงิน***

**ส่งเอกสารเพื่อพิจารณาฯ ทาง EC Submission Online เท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่เอกสารทั้งหมดมากกว่า 50 หน้า กรุณาส่ง hard copy มาที่สำนักงาน EC ด้วย จำนวน 1 ชุด **

การส่งโครงการวิจัยฉบับแก้ไขตามมติของคณะกรรมการ

 • บันทึกข้อความ MF 28_2(1)
 • แบบชี้แจงโครงร่างการวิจัยฉบับปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการฯ แบบเอกสารที่ MF 05_5

โครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไข ต้องแสดงสัญลักษณ์ในตำแหน่งที่มีการแก้ไข และระบุ version พร้อมวันที่ของโครงการวิจัยให้เป็นปัจจุบัน 

Protocol Amendment

 • บันทึกข้อความ MF 28_2(2)
 • แบบรายงานแก้ไข  MF 07_1

โครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไข โดยแสดงสัญลักษณ์ในตำแหน่งที่มีการแก้ไข และระบุ version พร้อมวันที่ของโครงการวิจัยให้เป็นปัจจุบัน 

การส่งรายงานความก้าวหน้า + การขอต่ออายุโครงการวิจัย

 • บันทึกข้อความ MF 28_3
 • แบบรายงานความก้าวหน้า+ต่ออายุโครงการ  MF 13_1

การส่งรายงานการไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนด

 • บันทึกข้อความ MF 28_7
 • แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด  MF 21_1

การส่งรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Protocol Termination Report) 

 •  บันทึกข้อความ MF 28_4
 •  แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด MF 14_1

การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง

 • บันทึกข้อความ MF 28_6 และ
 • แบบฟอร์มที่แบ่งตามประเภทการรายงาน Click

การส่งรายงานสรุปผลการวิจัย (Final report)

 • บันทึกข้อความ MF 28_5
 • แบบรายงานสรุปผลการวิจัย  MF 15_1

การขอคัดลอกสำเนา / ขอค้นเอกสาร

 • บันทึกข้อความ MF 28_8

การส่งบันทึกร้องเรียน

 • แบบฟอร์ม MF 16

การส่งบันทึกเรื่องอื่นๆ