User login
Username :
Password :
  
***Username:
   สำหรับนักศึกษาใช้เลขประจำตัวนักศึกษา
   สำหรับอาจารย์/บุคลากรใช้รหัสบัตรประจำตัวบุคคลากรของคณะฯ
***Password:
   เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 6 หลักสุดท้าย
 
 
 
 
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแพทย์เพื่อประชาชน
ลำดับที่
เอกสาร อาจารย์
1
ไทยแลนด์ วาไรตี้ : ประสาทหูเสื่อม รองศาสตราจารย์นายแพทย์ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง
2
Life and News : สำลัก ติด ตาย (part2) รองศาสตราจารย์นายแพทย์ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง
3
Life and News : สำลัก ติด ตาย (part1) รองศาสตราจารย์นายแพทย์ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง
4
ชั่วโมงสุขภาพกับหมอธรรมศาสตร์ : มะเร็งกล่องเสียง part 2 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง
5
ชั่วโมงสุขภาพกับหมอธรรมศาสตร์ : มะเร็งกล่องเสียง part 1 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง
6
ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลโรคมะเร็ง อ.นพ.อรรถพล พินิจพัชรเลิศ
7
วัณโรคปอด : ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป อ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
8
1669 รหัสพิทักษ์หลอดเลือดสมอง ผศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา
9
คู่มือโรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชน ผศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา
10
การส่งเสริมสุขภาพตามสภาพปัญหาของชุมชน ผศ. เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริฐ
11
การพัฒนางาน กับ การจัดการความรู้ รศ.นพ.วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย
12
วิจัยคุณภาพชีวิตประชากร ผศ.ดร.ศรีเมือง พลังฤทธิ์
13
โรคกระดูกพรุน อ.พญ.ชื่นชม ชื่อลือชา
14
โรคลมชัก การปฐมพยาบาล และความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป นพ.ประวีณ โล่ห์เลขา
15
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน นพ.ประวีณ โล่ห์เลขา
16
การเห็นหยากใยลอยไปลอยมาทำให้ตาบอดได้หรือไม่ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์,นายแพทย์ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์
17
ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ปลอดภัย นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
ผลการค้นหา: 17 รายการ หน้า  จาก 1