ประชาพิจารณ์


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560

วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 1. วิสัยทัศน์ "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตแพทย์และวิจัยชั้นนำ ๑ ใน ๓ ของประเทศ เป็น Educational Excellence Center และเป็นผู้นำด้านแพทย์แผนไทย เป็นสถาบันที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรี แพทย์หลังปริญญา และบัณฑิตศึกษา"
 2. พันธกิจ
  • พันธกิจหลัก
   1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม
   2. ผลิตงานวิจัยทางการแพทย์ระดับสากล และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และการแพทย์แผนไทย
   3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • พันธกิจรอง : มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจหลัก

ผู้เสนอความคิดเห็น *

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ความคิดเห็น *

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน