คณาจารย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน

Staff

</p>
<h3 align="center">ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภิกา แดงกระจ่าง </h3>
<h3 align="center"> Asst. Prof. Supika Dangkrajang, Ed.D.</h3>
<p>

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภิกา แดงกระจ่าง

Asst. Prof. Supika Dangkrajang, Ed.D.

หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ชุมชน

Head of the Community Medicine Division

ศาสตราจารย์ / Professor

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
Prof. Surasak Buranatrevedh, M.D., DrPH

ประวัติการศึกษา:
– อว. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ แพทยสภา
– อว.  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
– DrPH in Occupational Health, University of Alabama at Birmingham, USA.
– MPH in Occupational Health, University of Alabama at Birmingham, USA.
– พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– น.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Education:

– Dip. Thai Board of Preventive Medicine (Occupational Medicine), The Medical Council of Thailand
– Dip. Thai Board of Family Medicine, The Medical Council of Thailand
– DrPH in Occupational Health, University of Alabama at Birmingham, USA.
– MPH in Occupational Health, University of Alabama at Birmingham, USA.
– M.D. Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
– LL.B. Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand

ความสนใจ / Academic Interest: Occupational Medicine

Tel : 0-2926-9815

E-mail: sburana@yahoo.com

รองศาสตราจารย์ / Associate Professor

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเมือง พลังฤทธิ์
Assoc. Prof. Srimuang Paluangrit, Ph.D.

ประวัติการศึกษา
– ศศ.ด. ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วท.ม. วิทยาการระบาด มหาวิทยาลัยมหิดล
– วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยมหิดล

Education:
– Ph.D. in Demography, Chulalongkorn University, Thailand
– M.Sc. in Epidemiology, Mahidol University, Thailand
– B.Sc. in Public Health (Community Health), (2nd Class Honor), Mahidol University, Thailand

ความสนใจ / Academic Interest: Elderly, Quality of Llife, Sufficiency Economy, Population Health, Stroke, Medical Education

Tel : 0-2926-9798

E-mail: srimuangpa@gmail.com

รองศาสตราจารย์ชุมพจต์ อมาตยกุล
Assoc. Prof. Chumpot Amatayakul, M.Sc., MPHM.
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ)

ประวัติการศึกษา
– Grad. Dip. Applied Science in Health Information Management The University of Sydney, Australia.
– สม.ม. การจัดการสาธารณสุขมูลฐาน (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
– วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– วท.บ. รังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล

Education:

– Grad. Dip. Applied Science in Health Information Management, The University of Sydney, Australia.
– M.P.H.M in Primary Health Care Management (International Program), ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, Thailand
– M.Sc. in Forensic Science, Mahidol University, Thailand
– B.Sc. in Radiological Technology, Mahidol University, Thailand

ความสนใจ / Academic Interest: Medical Information, Health Care Management

Tel : 0-2926-9808

E-mail: chumpottu159@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / Assistant Professor

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ท.ดร. นายแพทย์กฤติณ ศิลานันท์
Asst. Prof
. Lt. Col. Krittin Silanun, M.D., Ph.D.

ประวัติการศึกษา
– อว. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แพทยสภา
– วว. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
– ปร.ด. การพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– วศ.ม. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (โลจิสติกส์การดูแลสุขภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
– วท.ม. อาชีวอนามัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
– วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (FEMT)

Education:

– Dip. Thai Board of Preventive Medicine (Epidemiology),The Medical Council of Thailand
– Dip. Thai Board of Preventive Medicine (Occupational Medicine),The Medical Council of Thailand  (Chulalongkorn University)
– Ph.D. in Community Health Development, Khonkaen University, Thailand
– M.Eng. Candidate in Logistics and Supply Chain (Healthcare Logistics), Mahidol University, Thailand
– M.Sc. in Occupational Health, Chulalongkorn University, Thailand
– M.D., Phramongkutklao College of Medicine, Thailand
– Cert. in Field Epidemiology Training Program (FETP)

ความสนใจ / Academic Interest:   Field Epidemiology , Pneumoconiosis and Surveillance system, Occupational medicine

Tel : 02-926-9810

E-mail: Krittinsilanun@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พสิษฐ์พล วัชรวงศ์วาน
Asst. Prof. Pasitpon Vatcharavongvan, M.D., Ph.D.
(ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพ)
(Assistant to Associate Dean for Health and Academic Services)
(รองหัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว)
(Deputy Head of the Community Medicine and Family Medicine Department)
(ประธานหลักสูตรปรัญญาดุษฏีบัณฑิตเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว)
(Director of Doctor of Philosophy Program in Community and Family Medicine)

ประวัติการศึกษา
– อว. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา
– PhD in Health Promotion, The University of Queensland, Australia
– พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education:
– Dip. Thai Board of Preventive Medicine (Public Health ), The Medical Council of Thailand
– PhD in Health Promotion, The University of Queensland, Australia
– M.D. (2nd Class Honor), Chulalongkorn University, Thailand

ความสนใจ / Academic Interest:  Healht of Immigrants and Minorities, Health Promotion, Community Empowerment, Primary Care Practice, Chronic Diseases, Medical Education

Tel : 0-2926-9810

Email : pasitnat@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภิกา แดงกระจ่าง
Asst. Prof. Supika Dangkrajang, Ed.D.

ประวัติการศึกษา
– กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา (การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Education:

– Ed.D. in Health Education and Physical Education (Learning Management in Health Education), Srinakharinwirot University, Thailand
– M.Ed. in Educational Technology, Kasetsart University, Thailand
– B.Ed. in Educational Technology (2nd Class Honor), Srinakharinwirot University, Thailand

ความสนใจ / Academic Interest: Educational Technology, Health Education, E-Learning

Tel : 0-2926-9803

E-mail: suphi2515@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชา น้อมศิริ
Asst. Prof. Aphicha Nomsiri, Ph.D.

ประวัติการศึกษา
– ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (การจัดการสร้างเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– นศ.ม. นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
– นศ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Education:
– Ph.D. in Sport Science and Health (Health Promotion Management), Srinakharinwirot University, Thailand
– M.A. in Communication Arts (Development Communication), Chulalongkorn University, Thailand
– M.Ed. in Educational Technology, Srinakharinwirot University, Thailand
– B.Ed. in Educational Technology, Silpakorn University, Thailand
– B.Com.Arts., Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand

ความสนใจ/Academic Interest: Health Promotion, Communication and Health, Medical Education (Community-based Learning)

Tel : 0-2926-9801

E-mail: s_nomsiri@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวณี เต็งรังสรรค์
Asst. Prof. Sawanee Tengrungsun, M.Sc.

ประวัติการศึกษา

– วท.ม. วิทยาการระบาด มหาวิทยาลัยมหิดล
– วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล

Education
– M.Sc. in Epidemiology, Mahidol University, Thailand
– B.Sc. in Public Health (Community Health), Mahidol University, Thailand


ความสนใจ / Academic Interest::
Epidemiology, Medical Education

Tel : 0-2926-9805

Email : sawaneeteng@gmail.com

อาจารย์ / Lecturer

อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงอลิสสา รัตนตะวัน 
Lect. Alissa Ratanatawan, M.D., PhD 

ประวัติการศึกษา
– PhD in Health Economics and Health Services Research, The University of Texas Health Science Center at Houston, USA.
– M.P.H. in Health Care Management and Policy (Policy Track), Harvard University, USA.
– พ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education:
– PhD in Health Economics and Health Services Research, The University of Texas Health Science Center at Houston, USA.
– M.P.H. in Health Care Management and Policy (Policy Track), Harvard University, USA.
– M.D., Thammasat University, Thailand

ความสนใจ /Academic Interest: Health Economics, Health Policy

Tel : 0-2926-9798

E-mail: alissa_g35@yahoo.com

อาจารย์ ดร.สิทธิพล บุญมั่น CV
Lect. Sitthiphon Bunman, Ph.D. 

ประวัติการศึกษา
– ปร.ด. เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– วท.ม. เภสัชวิทยา (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– พย.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Education:
– Ph.D. in Community Medicine and Family Medicine, Thammasat University, Thailand
– M.Sc. in Pharmacology, Chulalongkorn University, Thailand
– B.N.S.  Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand

ความสนใจ /Academic Interest: Pharmacology, Toxicology, Cannabis research, Health literacy

Tel : 0-2926-9802

E-mail: acetaminophen55@gmail.com

อาจารย์ มานิดา มณีอินทร์ 
Lect. Manida Manee-in, M.Ed. 

ประวัติการศึกษา
– ปร.ด. สังคมวิทยาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
– ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ศศ.บ. การออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Education:
– Ph.D. Candidate in Social Sciences and Health , Mahidol University, Thailand
– M.Ed. in Educational Technology, Kasetsart University, Thailand
– B.A. in Applied Arts Design, Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand

ความสนใจ/Academic Interest: Social Sciences and Health, Qualitative Research

Tel : 0-2926-9838

E-mail: macgarat@hotmail.com

อาจารย์ ณฐินี พงศ์ไพฑูรย์สิน 
Lect. Nathinee Phongphaitoonsin, M.Sc. 

ประวัติการศึกษา
– ปร.ด. การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษา)
– วท.ม. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ศษ.บ. สุขศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ส.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Education:
– Ph.D. Candidate in Health Promotion and Health Education , Kasetsart University, Thailand
– M.Sc. in Health Education, Kasetsart University, Thailand
– B.Ed. in Health Education ( 2nd Class Honor), Kasetsart University, Thailand
– B.P.H. in Occupational Health and Safety, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand

ความสนใจ / Academic Interest: Health Behavior, Health Education

Tel : 0-2926-9807

E-mail: lonku59@gmail.com

อาจารย์ แพทย์หญิงงามจิต คงสุผล (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
Lect. Ngamjit Kongsupon, M.D. (On leave for a PhD study)

ประวัติการศึกษา
– PhD Student in Occupational Health, University of Birmingham, , United Kingdom
– MSc. in Occupational Health, University of Birmingham, United Kingdom
– แพทยศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education:
– PhD Student in Occupational Health, University of Birmingham, , United Kingdom
– MSc in Occupational Health, University of Birmingham, United Kingdom
– M.D. (2nd Class Honor), Thammasat University, Thailand

ความสนใจ / Academic Interest:  Occupational health and safety, Ergonomics

Tel : 0-2926-9807

E-mail: nice.bs7@gmail.com

อาจารย์ นายแพทย์ภัทรภณ แจ่มมิน (ลาศึกษาต่อ)
Lect. Pattarapon Jammin, M.D. (On leave)

ประวัติการศึกษา
– แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education:
– M.D. , Thammasat University, Thailand

ความสนใจ / Academic Interest:  Occupational Medicine

Tel : 0-2926-9807

E-mail: