คณาจารย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

</p>
<h4 align="center">อาจารย์ แพทย์หญิงเรือนขวัญ กัณหสิงห์ </h3>
<h4 align="center"> Lect. Ruankwan Kanhasing, M.D., MPC</h4>
<p>

อาจารย์ แพทย์หญิงเรือนขวัญ กัณหสิงห์

Lect. Ruankwan Kanhasing, M.D., MPC

หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
Head of Family Medicine

รองศาสตราจารย์ / Associate Professor

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย
Assoc. Prof. Viwat Puttawanchai, M.D.

ประวัติการศึกษา
– วว. สาขาศัลยศาสตร์ แพทยสภา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
– อว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
– ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชปฏิบัติทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education:
– Dip. Thai Board of Surgery, The Medical Council of Thailand (Chiang Mai University่)
– Dip. Thai Board of Family Medicine, The Medical Council of Thailand
– Cert. in Clinical Science (General Practice), Mahidol University
– M.D., Chiang Mai University, Thailand

ความสนใจ/Academic Interest: Job Rotation , tool for Human Resource Development

Tel : 0-2926-9804

E-mail: viwatput@yahoo.com

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล
Assoc. Prof.Chatnarin Metheekul, M.D.
(ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติเพื่อการพัมนาทุนมนุษย์ ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

ประวัติการศึกษา
– วว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
– ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ครอบครัว) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ประกาศนียบัตรอบรมตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง
– พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Education:
– Dip. Thai Board of Family Medicine, The Medical Council of Thailand (Phramongkutklao Hospital)
– Cert. in Clinical Science (Family Medicine), Thammasat University, Thailand
– Cert. in Dermatology, National Institute of Dermatology.
– Cert. in Medical School Administration, the Medical consortium of Thailand, Alumni 7
– M.D., Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira HospitalMahidol University, Thailand

ความสนใจ / Academic Interest: Family medicine, Health Service System, Health Care Management

Tel : 0-2926-9808

E-mail: itimwinter@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / Assistant Professor

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเพชรรัตน์ บุนนาค
Asst. Prof. Petcharat Boonnak, M.D.

ประวัติการศึกษา
– ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็ก (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
– วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education:
– Cert. Clinical Fellowship Training Program in Ambulatory Pediatrics, (Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital)
– Dip. Thai Board of Pediatric, The Medical Council of Thailand (Chulalongkorn University)
– M.D., Thammasat University, Thailand

ความสนใจ/Academic Interest: Pediatric , Family Medicine, Communication Skill

Tel: 0-2926-9814

Email: rinpetch@yahoo.com

อาจารย์ / Lecturer

อาจารย์ แพทย์หญิงวิศรี วายุรกุล
Lect. Wisree Wayurakul, M.D., MHSc.

ประวัติการศึกษา
– อว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
– วว. สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
– ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชปฏิบัติทั่วไป) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– MHSc. in Family and Community Medicine, University of Toronto, Canada
– พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
– น.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Education:
– Dip. Thai Board of Family Medicine, The Medical Council of Thailand
– Dip. Thai Board of General Practice, The Medical Council of Thailand (Chiang Mai University)
– Cert. in Clinical Science (General Practice) (Chiang Mai University)
– MHSc. in Family and Community Medicine, University of Toronto, Canada
– M.D., Chiang Mai University, Thailand
– LL.B., Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand

ความสนใจ / Academic Interest:  Family medicine, Medical Education

Tel: 0-2926-9803

E-mail: wisree@hotmail.com

อาจารย์ แพทย์หญิงนติมา ติเยาว์
Lect. Natima Tiyoa, M.D., M.A.

ประวัติการศึกษา
– วว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวแพทยสภา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
– ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ครอบครัว) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ศศ.ม. (จิตตปัญญาศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education:
– Dip. Thai Board of Family Medicine, The Medical Council of Thailand (Thammasat University)
– Cert. in Clinical Science (Family Medicine), Thammasat University, Thailand
– M.A. in Contemplative Education, Mahidol University, Thailand
– M.D., Thammasat University, Thailand
– B.Sc. in Chemistry, Silpakorn University, Thailand

ความสนใจ/Academic Interest: Family Medicine, Contemplative Education

Tel : 0-2926-9814

E-mail: natimatiyoa@yahoo.com

อาจารย์ แพทย์หญิงเรือนขวัญ กัณหสิงห์ 
Lect. Ruankwan Kanhasing, M.D., MPC

ประวัติการศึกษา
– วว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
– MPC in Palliative Care, Flinders University, Australia.
– พ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education:
– Dip. Thai Board of Family Medicine, The Medical Council of Thailand (Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital)
– MPC in Palliative Care, Flinders University, Australia.
– M.D., Thammasat University, Thailand

ความสนใจ/Academic Interest:  Palliative Care

Tel: 0-2926-9816

E-mail: kalapakos007@gmail.com

อาจารย์ แพทย์หญิงวดี วงศ์ประดิษฐ์
Lect. Wadee Wongpradit, M.D.

ประวัติการศึกษา
– วว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
– ป.บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ประกาศนียบัตรอบรมวิชาโรคผิวหนัง  สถาบันโรคผิวหนัง
– แพทยศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Education:
– Dip. Thai Board of Family Medicine, The Medical Council of Thailand  (Prince of Songkla University)
– Cert. in Clinical Science (Prince of Songkla University)
– Cert. in Dermatology, National Institute of Dermatology.
– M.D. (1st Class Honor), Prince of Songkla University, Thailand

ความสนใจ/Academic Interest: Family Medicine

Tel: 0-2926-9807

E-mail:  wadee_babo@hotmail.com

อาจารย์ นายแพทย์เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล
Lect. ฺBentawich Surasartpisal, M.D.

ประวัติการศึกษา
– วว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
– วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
– แพทยศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับสอง)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education:
– Dip. Thai Board of Family Medicine, The Medical Council of Thailand (Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital)
– M.Sc. Student (Health Science Education), Mahidol University, Thailand
– M.D. (2nd Class Honor), Chiang Mai University, Thailand

ความสนใจ/Academic Interest: Family Medicine, Medical Education, LGBTQ+ Health

Tel: 0-2926-9801

E-mail:  Drbenz_4807@hotmail.com