+

 


 
 
   
 

 
 

 

คณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ สาขาเวชศาสตร์ชุมชน (อาชีวเวชศาสตร์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 ก.ย.59 รายละเอียด ใบสมัคร
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) วันพุธที่ 17-21 สิงหาคม 2559 รายละเอียด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รายละเอียด
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รายละเอียด

ลงทะเบียนออนไลน์

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง 19/08/2559

 

สถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
95 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120