บุคลากร – งานบริหารทั่วไป

บุคลากร

รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริหาร

ผศ.ดร.นพ.สิระ นันทพิศาล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

รศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

นพ.ดลลชา วาริชย์การ
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการคลังและบริหาร

 

นางสาวปัณฑ์ณัฐ  ปานพรม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายสิทธิพงศ์  ฤทธิ์สยอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กัลยา นามสีฐาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุวรรณี  คล้ายเชียงราก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกันยา  คุมมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอรยา จ้องสระ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุรีรัตน์  แปลงนารถ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัญชลี  แซ่โง้ว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางบังอร  แดงด้วง
นักการภารโรง

นางณิชาภา  ธรรมทันตา
นักการภารโรง

 

อรพรรณ บุญเรือง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สรัญญา สุวรรณ์วงค์
นักประชาสัมพันธ์

 

บุญส่ง ลีลาชาต
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อาทิตยา เรืองรุ่งชัยกุล
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

นางสาวมัลลิกา  อิ่มมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายศุภรัตน์  นิตย์สมบรูณ์
พนักงานขับรถ

นายสมชาย  น้อยใหม่
พนักงานขับรถ

นายนิเวศน์  นราทัศน์
พนักงานขับรถ

นายณัฐกิตติ์  วัฒนาพาณิชย์
พนักงานขับรถ

นายคณน  เทียนอร่าม
พนักงานขับรถ

นายประพนธ์  อินทร์พรหม
พนักงานขับรถ

นายกฤษดา  ทองเชื้อ
พนักงานขับรถ

นายสุนทร เนียมบุญเจือ
พนักงานขับรถ

นายปรเมศวร์  รอดราชา
พนักงานขับรถ

 

นายจตุพร  ขำศิริ
ช่างเทคนิค

นายประพันธ์  ผันปัญญา
ช่างเทคนิค

นายสงคราม  พึ่งมั่น
ช่างเทคนิค