การลากิจ ลาพักผ่อน ไปต่างประเทศ
แบบฟอร์ม       ขั้นตอน ระเบียบการลา
1. แบบฟอร์ม
index_img1.gif ลากิจไปต่างประเทศ
See related topics and documents
index_img2.gif ลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
See related topics and documents
ตัวอย่างใบลาและขั้บตอนการลาผ่าน e-office Happy
See related topics and documents
2. ขั้นตอน
1. ผู้ลาจัดส่งใบลาผ่านระบบ e-office ถึงผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ธุรการหน่วยงานตรวจสอบวันลา) Both ways
2. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เสนอความเห็นและนำเสนอคณบดี ผ่านระบบ e-office Important
3. ธุรการหน่วยงานส่งใบลาระบบ e-office ที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจถึงงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ Important
4. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์พิมพ์ใบลาและการอนุญาตการลาจาก e-office ตรวจสอบใบลา ประเภทการลา ประเทศที่จะไป Important
5. ร่างบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ ถึงงานทะเบียนประวัติ พิมพ์ 3 ชุด ตรวจทาน เสนอผู้มีอำนาจลงนาม Important
6. ออกเลขที่บันทึกที่สารบรรณ สารบรรณเก็บสำเนา 1 ชุด Important
7. ลงทะเบียนส่งออกบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ ถึงงานทะเบียนประวัติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบ Important
8. สำเนาเก็บแฟ้มการลากิจ ลาพักผ่อน ไปต่างประเทศ Important
9. รับบันทึกอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ จากงานทะเบียนประวัติ Important
10. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านระบบ e-office Important
Flow chart การลากิจ ลาพักผ่อนไปต่างประเทศ Happy
See related topics and documents
3. ระเบียบการลา
ข้าราชการ
See related topics and documents
พนักงานมหาวิทยาลัย
See related topics and documents
พนักงานเงินรายได้
See related topics and documents
ลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง
See related topics and documents